Zoeken:  
Talen:    Nederlands  English  Deutch  Russian  
Winkelwagen:
0 Items
Op lasproces
Snel zoeken
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken

1
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen laselektrodenlasdraden.n len een wederpartij ; (potentiële) koper, hierna te noemen “koper”, voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met laselektrodenlasdraden.nl bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.     Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
1.     Alle aanbiedingen van laselektrodenlasdraden.nl zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2.     Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door laselektrodenlasdraden.nl is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door laselektrodenlasdraden.nl zijn bevestigd.
3.     laselektrodenlasdraden.nl heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
4.     Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor laselektrodenlasdraden.nl tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van laselektrodenlasdraden.nl automatisch voor nabestellingen.
5.     Wanneer er meerdere kopers partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens laselektrodenlasdraden.nl.

Artikel 3. Levering

1.     Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
2.     De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door laselektrodenlasdraden.nl is overeengekomen - het moment (naar keuze van laselektrodenlasdraden.nl) waarop laselektrodenlasdraden.nl de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3.     Indien de koper laselektrodenlasdraden.nl niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper en/of – indien vervoer of verzending door laselektrodenlasdraden.nl is overeengekomen – voor rekening van de koper nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4.     Indien de koper voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is laselektrodenlasdraden.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.
5.  laselektrodenlasdraden.nl houdt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, levering buiten Nederland te weigeren.

Artikel 4a. herroepingrecht (annulering) door particulieren 

1.     In geval van ( particulieren ) koop op afstand, zoals bedoeld in Boek 7 afdeling 9A BW, heeft de particulier vaak bijzondere wettelijke rechten, voor welk geval dit artikel geldt. Het betreffende wettelijk recht is kort gezegd in veel gevallen van toepassing wanneer een particulier bijvoorbeeld een bepaalde zaak via internet bij laselektrodenlasdraden.nl koopt.
2.     In geval van ( particulieren ) koop op afstand heeft de particulier tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het wettelijke recht om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft dient de ontbinding schriftelijk te geschieden en onder vermelding van het ordernummer.
3.     Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft dient de koper / particulier , als hij gebruik maakt van het recht tot ontbinding, de gekochte zaak zonder nadere sommatie uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding aan laselektrodenlasdraden.nl te retourneren, met inachtneming van het volgende:
-          compleet, onbeschadigd en ongebruikt;
-          inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen;
-          inclusief een kopie van de factuur van laselektrodenlasdraden.nl.
4.     Retourzending geschiedt door en voor rekening en risico van de koper /particulier. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van laselektrodenlasdraden.n l wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
5.     In geval van ontbinding, zoals bedoeld in lid 2, zal laselektrodenlasdraden.nl, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
6.     Tenzij de gekochte en geleverde zaak nog niet of niet correct door laselektrodenlasdraden.nl retour is ontvangen of de wet dwingend anders voorschrijft, zal de door de koper betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding door laselektrodenlasdraden.nl worden terugbetaald.
7.     Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft, heeft laselektrodenlasdraden.nl in geval van ontbinding, zoals bedoeld in lid 2, het recht om eventuele schade terzake van de geretourneerde zaak, al dan niet wegens het overtreden van de voorschriften van lid 3, te verrekenen met de terug te betalen koopprijs, onverminderd het recht van laselektrodenlasdraden.nl meerdere, volledige schade op de koper te verhalen.
8.     Het herroepingsrecht geldt tenzij in geval van:
-          Software waarvan de verzegeling is verbroken;
-          Geheugenmodules;
-          Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
-          Vervangende/reserve onderdelen (spare parts);
-          OP=OP producten;
-          Producten waarvan laselektrodenlasdraden.nl uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 4b. Zichtzending voor bedrijven

1.     Bedrijven (niet particulieren) krijgen van laselektrodenlasdraden.nl de mogelijkheid geboden om een artikel / zaak op zicht te krijgen. Zo’n zichtzending kan uitsluitend tot stand komen na mondeling overleg tussen koper en laselektrodenlasdraden.nl en uitsluitend onder bepaalde voorwaarden. Voor een dergelijke zichtzending moet door koper een prijs worden betaald. Nadat de koper met laselektrodenlasdraden.nl de voorwaarden overeen is gekomen voor een dergelijke zichtzending, zal laselektrodenlasdraden.nl een formulier toezenden aan koper hetgeen rechtsgeldig ondertekend moet worden geretourneerd alvorens de betreffende zaak als zichtzending wordt afgestuurd aan koper.
2.     De voorwaarden die laselektrodenlasdraden.nl stelt bij een zichtzending van zaken, zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen ):
-        Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en expliciet ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van laselektrodenlasdraden.nl.
-        De retourzending geschiedt ten allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van laselektrodenlasdraden.nl wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
3.     Kosten en schades die voor laselektrodenlasdraden.nl gepaard gaan met de zichtzending zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.
4.     Zichtzendingen zijn niet mogelijk in geval van:
-        Software;
-        Geheugenmodules;
-        Speciaal voor  de koper bestelde of samengestelde producten;
-        Vervangende/reserve onderdelen (spare parts);
-        OP=OP producten;
-        Producten waarvan laselektrodenlasdraden.nl uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd

1.     laselektrodenlasdraden.nl verzendt normaliter gemiddeld 8 binnen werkdagen,alhoewel de standaard verzending tot 20 werkdagen in beslag kan en mag nemen nadat de order volledig in ontvangst is genomen; deze verzendtermijn en andere opgegeven verzendtermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen .
2.     laselektrodenlasdraden.nl stelt de koper binnen 3 werkdagen na orderontvangst op de hoogte van afwijkende termijnen van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Indien koper op grond van deze afwijkende verzendtermijn de order wenst te annuleren dient deze dit nadrukkelijk schriftelijk aan laselektrodenlasdraden.n lkenbaar te maken binnen 72 uur na vermelding door laselektrodenlasdraden.nl van afwijkende verzendtermijn.
3.     Bij niet tijdige of niet juiste verzending dient de koper laselektrodenlasdraden.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
4.     De door laselektrodenlasdraden.nl opgegeven verzendtermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
5.  Het is laselektrodenlasdraden.nl toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is laselektrodenlasdraden.nl bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.  Koper heeft geen recht op schadevergoeding wegens afwijkende verzendtermijnen, transporttijden al dan niet door overmacht.

Artikel 6. Technische eisen enzovoort.

1.     Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is laselektrodenlasdraden.nl er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zakenvoldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door laselektrodenlasdraden.nl bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2.     Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Foto’s , monsters, modellen en voorbeelden.

De door laselektrodenlasdraden.nl geplaatste of gebruikte foto’s en/of afbeeldingen op websites of anderzijds, hebben slechts de status van generale aanduiding. Specifieke details of hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto’s en/of afbeelding afwijken en om deze reden kan koper geen rechten ontlenen aan deze foto’s en/of afbeeldingen.
Indien door laselektrodenlasdraden.nl een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding

1.     Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door laselektrodenlasdraden.nl ontbonden worden in de volgende gevallen:
·       indien de koper niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
·       indien na het sluiten van de overeenkomst aan laselektrodenlasdraden.nl omstandigheden ter kennis komen die laselektrodenlasdraden.nl goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
·       indien laselektrodenlasdraden.nl de koper bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
·       in genoemde gevallen is laselektrodenlasdraden.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst opte schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van laselektrodenlasdraden.nl schadevergoeding te vorderen.
2.     In geval van ontbinding door laselektrodenlasdraden.nl is de koper jegens laselektrodenlasdraden.nl schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van laselektrodenlasdraden.nl om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.
3.     Lid 2 van dit artikel geldt niet voor particulieren voor wie de termijn waarbinnen het herroepingrecht, zoals bedoeld in artikel 4a, kan worden uitgeoefend, nog niet is verstreken.

Artikel 9. Garantie

1.     De koper heeft jegens laselektrodenlasdraden.nl alleen dan recht op garantie indien en voor zover aan laselektrodenlasdraden.nl garantie wordt verstrekt door de leverancier van laselektrodenlasdraden.nl of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. De koper heeft niet meer garantierechten dan de geldende fabrieksgarantie. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is laselektrodenlasdraden.nl niet gehouden.
2.     De koper heeft jegens laselektrodenlasdraden.nl enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens laselektrodenlasdraden.nl heeft voldaan.
3.     Iedere garantieverplichting vervalt indien de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
4.   De extra aanvullende garanties die door laselektrodenlasdraden.nl op eigen titel worden aangeboden, moeten altijd worden gekocht en zijn nimmer gratis. Deze gekochte extra garantie is uitsluitend rechtsgeldig indien de koper een kopie factuur, in zijn naam,  van de koop van deze extra garantie overlegt alsmede een kopie van het originele extra garantie certificaat, in zijn naam, hetgeen automatisch inhoudt dat laselektrodenlasdraden.nl nimmer garantieverplichtingen heeft jegens derden.

Artikel 10.  Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door laselektrodenlasdraden.nl geleverde zaken blijven het eigendom van laselektrodenlasdraden.nl totdat de koper alle verplichtingen uit alle met laselektrodenlasdraden.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2.     Door laselektrodenlasdraden.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3.     De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4.     De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan laselektrodenlasdraden.nl dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin laselektrodenlasdraden.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van laselektrodenlasdraden.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5.     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht laselektrodenlasdraden.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.     De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,  ontploffings- , en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11.  Gebreken, klachttermijnen

1.     De koper dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
·        of de juiste zaken zijn geleverd;
·        of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
·        of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2.     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan laselektrodenlasdraden.nl te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt laselektrodenlasdraden.nl geacht correct geleverd te hebben
3.     Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt laselektrodenlasdraden.nl klachten niet in behandeling. laselektrodenlasdraden.nl heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door laselektrodenlasdraden.nl aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
4.     Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de koper ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak op eigen rekening en  risico aan laselektrodenlasdraden.nl te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door laselektrodenlasdraden.nl geschiedt niet aan huis. 
5.     Zaken kunnen slechts na voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming aan laselektrodenlasdraden.nl worden geretourneerd.
6.     De koper dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12.  Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie  blijft  eigendom van laselektrodenlasdraden.nl of haar leveranciers. De koper verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13.  Prijs/Prijsverhoging

1.     Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door laselektrodenlasdraden.nl afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
·         in Euro
·         exclusief BTW
·         exclusief verzend- of transportkosten
·         af fabriek/bedrijf
2.     Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3.     Indien laselektrodenlasdraden.nl met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is laselektrodenlasdraden.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien laselektrodenlasdraden.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
4.     Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens laselektrodenlasdraden.nl.

Artikel 14.  Betaling

 1.   In verband met het feit dat het voor laselektrodenlasdraden.nl niet voldoende mogelijk is de kredietwaardigheid van een particulier te
       beoordelen, geldt voor de particuliere koper ( particulier ) zonder uitzondering dat er vooraf betaald dient worden. De
       particuliere koper kan uitsluitend vooruit betalen op eigen wijze of middels het geïntegreerde IDEAL – systeem.
2.     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt voor bedrijven hetzij betaling per IDEAL of vooruitbetaling op eigen wijze of anderzijds betaling op rekening binnen uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door laselektrodenlasdraden.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3.     laselektrodenlasdraden.nl heeft te allen tijde het recht  ( alsnog ) vooruitbetaling te verlangen of het door de koper doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
4.     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
5.     Is de koper in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
6.     In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van laselektrodenlasdraden.nl en de verplichtingen van de koper jegens laselektrodenlasdraden.nl onmiddellijk door laselektrodenlasdraden.nl opeisbaar zijn.
7.     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de koper tot conservatoire beslaglegging ten laste van laselektrodenlasdraden.nl.
8.     Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

1.     laselektrodenlasdraden.nl is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van laselektrodenlasdraden.nl of haar ondergeschikten . Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
2.     De aansprakelijkheid van laselektrodenlasdraden.nl is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van laselektrodenlasdraden.nl in een onderhevig geval aan laselektrodenlasdraden.nl uitkeert.
3.     Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en laselektrodenlasdraden.nl aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van laselektrodenlasdraden.nl beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.     In geen geval is laselektrodenlasdraden.nl aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
5.     De koper vrijwaart laselektrodenlasdraden.nl voor aanspraken door derden.

Artikel 16.  Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop laselektrodenlasdraden.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor laselektrodenlasdraden.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van laselektrodenlasdraden.nl en werkstakingen in het bedrijf van laselektrodenlasdraden.nl daaronder begrepen.
2.     Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van laselektrodenlasdraden.nl opgeschort. Gedurende overmacht heeft laselektrodenlasdraden.nl altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor laselektrodenlasdraden.nl tot schadevergoeding bestaat.
3.     Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop laselektrodenlasdraden.nl haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – na inachtneming van artikel 5 lid 3 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het herroepingrecht voor particulieren, zoals bedoeld in artikel 4a.
4.     Indien laselektrodenlasdraden.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17.   Ontbindende Voorwaarden voor de koper

1.    laselektrodenlasdraden.nl oefent een kredietwaardigheidtoetsing uit op koper bij elke bestelling met een verzoek tot levering op rekening. Indien laselektrodenlasdraden.nl aan de hand van deze toetsing besluit niet op rekening te zullen leveren, zal dit binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de bestelling aan koper kenbaar worden gemaakt met het optionele advies vooruit te betalen, bijvoorbeeld middels Ideal. Indien de koper niet wenst vooruit te betalen heeft zij op grond van de weigering van laselektrodenlasdraden.nl om op rekening te leveren de mogelijkheid de bestelling geheel kosteloos te annuleren. Deze annulering dient koper expliciet schriftelijk te doen binnen 3 werkdagen na de melding door laselektrodenlasdraden.nl onder vermelding van uitsluitend deze rechtsgrond of dit artikel met toenaam.
 2.  laselektrodenlasdraden.n lzal een, van artikel 5 lid 1 afwijkende verzendtermijn binnen 3 werkdagen na ontvangst van een bestelling
     aan koper melden. Indien de koper niet akkoord kan gaan met de afwijkende verzendtermijn heeft zij op grond van deze afwijkende verzendtermijn de mogelijkheid de bestelling geheel kosteloos te annuleren. Deze annulering dient koper expliciet schriftelijk te doen binnen 3 werkdagen na de melding door laselektrodenlasdraden.nl onder vermelding van uitsluitend deze rechtsgrond of dit artikel met toenaam.

Artikel 18.   Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.     De rechter het dichts bijzijnd de vestigingsplaats van laselektrodenlasdraden.nl is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft laselektrodenlasdraden.nl het recht haar koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Volgende